Terms & Conditions


Terms & Conditions | Официални правила

Human know-how Organization, UIC: 207406379. Official Address: 14 Ivan Arabadjiyata, Plovdiv, 4003, Bulgaria |

Организация Human know-how, ЕИК: 207406379. Седалище: ул. Иван Арабаджията 14, ет 4, гр. Пловдив, 4003, България

 

Content | Съдържание:

 1. Code of Conduct | Етичен кодекс
  2. Information Package | Информационен пакет
  3. Declaration of non-disclosure | Декларация за несподеляне на информация
  4. Partnership Declaration | Декларация за партньорство
  5. Privacy Policy | Политика на сигурност

 

 

1. Code of Conduct

Foundation’s Code of Conduct establishes our behaviour expectations and conduct requirements.

Safety: The Foundation intrinsically values the health and safety of ourselves, and others affected by our operations. We aim to:

– Manage risk proactively and comply with Human know-how Foundation SAFEguards

– Implement the Authority to Stop Work when unsafe behaviours or conditions are identified.

– Accept personal accountability, reward positive behaviour and discourage unwanted behaviour.

Teamwork: The Foundation collaborates within our multinational partners to achieve our charitable purpose. We aim to:

– Openly communicate and collaborate with all partners and perform all tasks in a timely manner.

–  Engage in practices that focus on cooperation and accomplishment.

–  Recognise the skills, abilities and contributions of other people.

–  Understand the charitable nature of the Foundation and add value to the communities by forming lasting relationships.

Respect: The Foundation values each individual and encourages both internal and external relationships through listening and understanding. We aim to:

–  Work with mutual respect and treat all people with dignity, fairness, and courtesy and appreciate individual and cultural differences.

–  Uphold and enhance the Foundation’s reputation.

–  Maintain an environment that is free from any form of inappropriate behaviour, unlawful discrimination and harassment and that environment tolerates and supports of reporting of the same without fear of reprisal.

–  Act in a professional manner and Always demonstrate impartial judgement.

–  Use Foundation equipment, services, facilities and resources with utmost care and for the purpose for which they were provided. Protect Foundation property, and where the Foundation has responsibility, the property of partner organisations, from theft, misappropriation, and misuse.

–  Take responsibility for working in a sustainable, healthy, and safe manner.

Integrity: The Foundation embraces honesty and trustworthiness through professional and ethical behaviour with our partners, communities and ourselves. We aim to:

–  Abide by applicable laws, regulations, and customs applicable at that time and in that location.

–  Comply with Foundation policies, procedures, manuals, codes of conduct, guidelines, and associated instructions.

–  Act honestly and fairly in dealings with beneficiaries and partner organizations in furthering the charitable purpose of the Foundation. 

–  Right to refuse to accept gifts, financial payments, favours or benefits that are intended to, would be perceived to, or are likely to cause people, or partners to act in a biased manner in the course of their duties. 

–  Never offer gifts, financial payments, favours or benefits either directly, or through a third party, IF they are intended to provide the Foundation with an improper, or illegitimate commercial advantage. 

–  Maintain the confidentiality of proprietary information, records or materials, whether the Foundation’s, a partner organisation’s or a beneficiary’s, during and beyond association with the Foundation. 

–  Respect the Foundation’s Intellectual Property rights and notify any breaches to the appointed appropriate person. 

–  Respect the privacy of individuals and comply with privacy laws in relation to the collection, use and handling of other people’s personal information. 

–  Report to the appropriate persons improper business conduct where discovered. 

Any breach of this Code is a serious matter that may result in disciplinary action and impact your ongoing association with the Foundation.

1. Етичен кодекс

Етичният кодекс описва очакванията и изискванията за поведение на Фондацията.

 

Безопасност: Фондацията цени високо здравето и безопасността, както за себе си, така и за другите, които са част от общите ни действия. Стремим се да:

— Управляваме риска проактивно и спазваме правилата на Фондация „Human know-how“

— Прилагаме правилото за спиране на работа, когато са установени опасни поведения или условия.

— Приемаме личната отговорност, поощрявайки положителното поведение и отхвърляйки нежеланото и неетично. 

Работа в екип: Фондацията си сътрудничи с международни партньори, за да постига заложените цели. Стремим се да:

—  Отворено да общуваме и да си сътрудничим с всички партньори, изпълнявайте поетите задачи своевременно. 

— Участваме в инициативи, които се фокусират върху сътрудничеството и постиженията. 

— Оценяваме уменията, способностите и приноса на другите хора.

— Споделяме благотворителния характер на Фондацията и да добавяме стойност към общностите чрез формиране на трайни взаимоотношения. 

Уважение: Фондацията цени всеки индивид и насърчава, както вътрешната комуникация, така и външните отношения чрез слушане и разбиране. Стремим се да:

— Работим с взаимно уважение и се отнасяме към всички хора с достойнство, справедливост и учтивост, оценявайки индивидуалните и културните различия. 

— Подкрепяме и развиваме репутацията на Фондацията. 

— Поддържаме среда, която е свободна от всякаква форма на неподходящо поведение, дискриминация или тормоз и която среда толерира и подкрепя споделянето на същото, без страх от репресии. 

 — Отнасяме се професионално към работата и Винаги демонстрираме безпристрастна преценка.

 — Използваме оборудването, услугите, съоръженията и ресурсите на Фондацията с най-голяма грижа и за целта, за която са били предоставени. Защитаваме имуществото на Фондацията и в случаите, когато Фондацията носи отговорност за имуществото на партньорски организации, от кражба, присвояване и злоупотреба. 

— Поемаме отговорност за работата по един съвестен, полезен и безопасен начин. 

Почтеност: Фондацията насърчава честността и доверието чрез професионално и етично поведение с нашите партньори, общности и с нас самите. Стремим се да:

— Спазваме приетите закони, разпоредби и правилници, приложими по това време и на това място.  

— Спазваме политиките на Фондацията, процедурите, ръководствата, кодексите за поведение, насоките и свързаните с тях инструкции. 

— Действаме честно и справедливо в отношенията с бенефициенти и партньорски организации за насърчаване на благотворителната цел на Фондацията. 

— Имаме право да отказваме да приемаме подаръци, финансови плащания, услуги или обезщетения, които са предназначени, биха се възприели или вероятно ще накарат хора или партньори да действат предубедено в хода на задълженията си. 

— Имаме право да не предлагаме подаръци, финансови плащания, услуги или обезщетения директно или чрез трета страна, АКО са предназначени да предоставят на Фондацията неправилно или незаконно търговско предимство. 

— Поддържаме конфиденциалността на собствената информация, записи или материали, независимо дали е за Фондацията, партньорска организация или бенефициент, по време на и извън асоциирането с Фондацията. 

— Уважаваме правата на Фондацията за интелектуална собственост и уведомяваме за всяко нарушение упълномощено представително лице.

— Уважаваме конфиденциалността на личните данни и спазваме законите за поверителност във връзка със събирането, използването и обработката на личната информация на други хора. 

— Докладваме на съответните лица за неправилна стопанска дейност, когато има информация и данни.

Всяко нарушение на този кодекс е сериозна причина, която може да доведе до дисциплинарни действия и да повлияе на вече установена връзка с Фондацията.

2. Info Pack

Mission & Goals:

 • Share modern, simple and productive solutions;
 • Unite Art, Science and Business;
 • Support the human intellect in all its forms, combinations and sectors;
 • Integrate innovations;
 • Create training and educational programs;
 • Develop joint projects with partners;
 • Assist in improvements of objectives, services, strategic plans and market development;
 • Provide know-how and resources for faster information exchange, more innovative digital connectivity, more sustainable initiatives and successful management decisions;
 • Advise business and non-business entities to increase value proposition and beneficial impact;
 • Recommend smart, conceptual and impactful information campaigns;
 • Establish partnerships and develop new markets;
 • Advertise Bulgaria;

 

Tools: 

 • Technological solutions recommendations;
 • Support for talents, trends, programs and projects;
 • Providing business consulting;
 • Development of strategic plans and benchmark models related to objectives and activities of business entities;
 • Establishing partnership relations with organizations, businesses, technological, cultural and educational institutes — Bulgarian and international;
 • Negotiations, representation, mediation and agency;
 • Sharing proven useful practices, applications and working models;
 • Organization of events, seminars, trainings, forums, competitions, conferences on topics related to the objectives of the Foundation;
 • Organizing and awarding of prizes and certificates;

 

Additional activity:

 • Providing informational, advertising, impresario and software services;
 • Purchase and sale of intellectual property;
 • E-commerce and brick & mortar trade;
 • Internal and foreign trade activities;
 • Sale of goods and services;
 • Project development;
 • Installation of electronic products and logistics;
 • Distribution of printed, digital files and information materials;
 • Publishing and printing activities;

  

as well as any commercial activity that is not prohibited by law, provided that it is related to the subject of the main activity and does not contradict the ideal objectives of the Foundation.

 

Mind Map – For a World with NO BORDERS:

- B2C;

- B2B;

- B2G;

- B2B2B2C;

We connect, develop, implement, expand, simplify, rearrange, modify, improve.

  

Partner With Us:

Supporting Human know-how Foundation means, YOU are helping it to become a KEY FACTOR, VOICE of THE INTELLECT and INSTRUMENT TO SUPPORT HUMANITY in all shapes and combinations.

What we accept?

We accept any type of help and support in the form of:

 • donations (fiat money, crypto currency)
 • assets (products, services, digital assets)
 • exchange (we exchange assets to provide support to third parties)

How we accept:

 • Via verified payment tools and finance partners
 • Via logistic points
 • Via know-how services

 

2. Инфо Пакет

Мисия и цели:

 • Да споделя модерни, опростени и продуктивни решения;
 • Да обединява Изкуството, Науката и Бизнеса;
 • Да подкрепя развитието на човешкия интелект във всичките му форми, комбинации и сектори;
 • Да интегрира иновации;
 • Да разработва обучителни и образователнипрограми;
 • Да развива съвместни проекти с партньори;
 • Да съдейства за подобрения на целите, услугите, стратегическите планове и развитието на пазара;
 • Да предоставя ноу-хау и ресурси за по-бърз обмен на информация, по-иновативна дигитална свързаност, по-устойчиви инициативи и успешни управленски решения;
 • Да консултира стопански и нестопански субекти да увеличават добавената стойност и полезно въздействие;
 • Да препоръчва интелигентни, концептуални и въздействащи информационни кампании;
 • Да създава партньорски връзки и да развива нови пазари;
 • Да рекламира България;

Средства: 

 • Препоръчване на технологични решения;
 • Подкрепа за таланти, тенденции, програми и проекти;
 • Предоставяне на бизнес консултации;
 • Разработване на стратегически планове и модели, свързани с цели и дейности на стопанските субекти;
 • Осъществяване на партньорски отношения с организации, бизнеси, технологични, културни и образователни институти – български и международни;
 • Преговори, представителство, посредничество и агентство;
 • Споделяне на доказано полезни практики, приложения и работещи модели;
 • Организиране на събития, семинари, обучения, форуми, конкурси, състезания, конференции по теми, свързани с целите на Фондацията

Допълнителна дейност:

 • Предоставяне на информационни, рекламни, импресарски и софтуерни услуги;
 • Покупко-продажба на интелектуална собственост;
 • Онлайн и офлайн търговия;
 • Вътрешно и външнотърговска дейност;
 • Продажба на стоки и услуги;
 • Разработване на проекти;
 • Монтаж на електронни изделия и логистика;
 • Разпространение на печатни, дигитални файлове и информационни материали;
 • Издателска и печатна дейност;

както и всяка търговска дейност, която не е забранена от закона, при условие, че е свързана с предмета на основната дейност и не противоречи на идеалните цели на Фондацията.

Мисловна карта – За Свят без граници:

- B2C;

- B2B;

- B2G;

- B2B2B2C;

Ние свързваме, разработваме, прилагаме, разширяваме, опростяваме, пренареждаме, модифицираме, подобряваме.

Партнирайте с нас:

Подкрепяйки Фондация „Human know-how“ означава, че Вие й помагате да се превърне в КЛЮЧОВ ФАКТОР, ГЛАС на ИНТЕЛЕКТА и ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДКРЕПА НА ЧОВЕКА във всичките му форми и комбинации.

Какво приемаме?

Приемаме всякакъв вид помощ и подкрепа под формата на:

 • дарения (фиатни пари, крипто валута)
 • активи (продукти, услуги, дигитални активи)
 • обмяна (разменяме активи, за да предоставяме подкрепа към трети страни)

Как приемаме:

 • Чрез проверени платежни инструменти и финансови партньори
 • Чрез логистични точки
 • Чрез know-how услуги

3. Declaration of non-disclosure

 

Human Know-how Foundation treats as confidential information all that is part of the Foundation's utility model. 

3.1. Confidential shall be deemed to be any information, written or oral, constituting or relating to:

 • know-how;
 • design;
 • copyright;
 • graphic images;
 • non-proprietary inventions;
 • schematic images of products;
 • schematic images of processes;
 • specification of products;
 • process specification;
 • software;
 • marketing tactics;
 • correspondence with partners;
 • correspondence with administrative bodies;
 • internal trainings; 

3.2. Information shall not be considered confidential which, although complying with the above conditions, is:

 • made available in the public domain before being made available to the Second Party;
 • became available in the public domain after it was made available to the Second Party in a manner that does not constitute unauthorized disclosure of information by the Second Party.

3.3. The second party undertakes not to disclose confidential information for the duration of the relationship between the parties in respect of which it is provided or provided, and thereafter for a period of 5 years. The second party should treat the information as confidential and take all necessary measures to preserve the confidential nature of the information.

3.4. The second party undertakes to use the confidential information solely for the purposes of the Foundation.

3.5. The obligation to not disclose information shall not apply to disclosure of information where:

- disclosure is required by law;

- disclosure is required with the order of an administrative or judicial authority.

3.5.1.  In all cases of legal disclosure of information, the Second Party undertakes to inform the persons to whom the information is disclosed that it is confidential.

3.6. In the event that the Second Party unlawfully discloses confidential information to a third party or if, due to the lack of adequate protection measures taken by the Second Party, confidential information becomes available to third parties, the Second Party will owe compensation to the Human Know-how Foundation for all actual damages suffered by the latter and all lost profits.

3.7. Any amendment or supplement, as well as the interpretation of any clause of this Statement, shall be governed by mutual agreement of the parties.

3.8. All disputes that arise will be resolved by mutual agreement.

3.9. The general provisions of the legislation in the Republic of Bulgaria apply 

3. Декларация за несподеляне

Фондация Human know-how третита като поверителна информация всичко, което е част от полезния модел на Фондацията.

3.1. За поверителна се счита всяка информация, писмена или устна, която представлява или е свързана с:

 • ноу-хау;
 • дизайн;
 • авторско право;
 • графични изображения;
 • непатентовани изобретения;
 • схематични изображения на продукти;
 • схематични изображения на процеси;
 • спецификация на продукти;
 • спецификация на процеси;
 • софтуер;
 • маркетингови тактики;
 • кореспонденция с партньори;
 • кореспонденция с административни органи;
 • вътрешни обучения;

3.2. Не се счита за поверителна информацията, която макар да отговаря на горепосочените условия е:

 • станала достъпна в публичното пространство преди да бъде предоставена на Втората страна;
 • станала достъпна в публичното пространство след като е предоставена на Втората странано по начин, който не представлява неоторизирано разкриване на информация от Втората страна.

3.3. Втората страна се задължава да не разгласява поверителната информация докато траят отношенията между страните, във връзка с която тя е предоставена или се предоставя, както и след това за срок от 5 години. Втората страна следва да третира информацията като поверителна, във връзка с което да предприеме всички необходими мерки за запазване на поверителния характер на информацията.

3.4. Втората страна се задължава да използва поверителната информация единствено за целите на Фондацията.

3.5. Задължението за неразкриване на информацията не се отнася до разкриване на информация, когато:

- разкриването се изисква по закон;

- разкриването се изисква с разпореждане на административен или съдебен орган.

3.5.1. При всички случаи на правомерно разкриване на информация Втората страна се задължава да уведомява лицата, на които се разкрива информацията, че същата има поверителен характер.

3.6. В случай че Втората страна неправомерно разкрие поверителна информация на трето лице или пък, в случай че поради липсата на адекватни мерки за защита, предприети от Втората страна, поверителната информация стане достъпна за трети лица, Втората страна ще дължи обезщетение на Фондация Human know-how за всички реално претърпени от последната вреди и всички пропуснати ползи.

3.7. Всяко едно изменение или допълнение, както и тълкуването на всяка една клауза на настоящата декларация, се урежда по взаимно съгласие на страните.

3.8. Всички възникнали спорове, ще бъдат решавани по взаимно съгласие.

3.9. За неуредените случаи се прилагат общите разпоредби на законодателството в Република България.

4. Declaration of Partnership

The Parties declare that they agree, in the terms of a long-term partnership, to carry out mutually beneficial actions according to common objectives.

The Parties shall undertake, where necessary, to specify the respective obligations and to report on the results achieved by means of correspondence. 

The Parties undertake to develop strategic and business know-how, trade agreements, annexes and other forms of mutual interest.

All communications between the parties can be carried out as follows:

 • by mail
 • via email
 • by phone
 • online/offline meeting
 • Digital Office 

All disputes that have arisen will be resolved mutually

4. Декларация за Партньорство

Страните декларират, че се съгласяват в условията на дълготрайно партньорство, да извършват взаимноизгодни действия съгласно общи цели.

Страните се ангажират при необходимост да конкретизират съответните задължения, както и да отчитат постигнатите резултати посредством средства за кореспонденция.

Страните се ангажират да развиват стратегическо и бизнес ноу-хау, търговски споразумения, анекси и други форми от взаимен интерес.

Всички съобщения между страните могат да се извършват по следния начин:

 • по поща
 • чрез имейл
 • по телефон
 • на онлайн/офлайн среща
 • Дигитален офис 

Всички възникнали спорове ще бъдат решавани по взаимно съгласие.

5. I accept Privacy Policy of Human know-how Foundation

5. Приемам и Политиките за сигурност  на Фондация Human know-how

I confirm to be legally bound by this electronic representation of the Terms & Conditions and give my digital consent.

Потвърждавам да бъда обвързан с това електронно представителство на Официалните Правила и давам моето дигитално съгласие.

By accepting these rules, the second party agrees that understands them.

С приемането на настоящите правила, втората страна се съгласява, че ги разбира.