Marketing Materials

Simple | Trendy | Efficient | Human

                           

                                                                               

1

Обхвата на услугите ни, разказан простичко.

Разгледайте брошурата като кликнете на жълтия линк

Holistic Business Organization

The scope of our services, simply said.

View the brochure by clicking on the yellow link

Holistic Business Organization


2

Подкрепата на Човешкия интелект във всичките му форми и комбинации е центърът и ДНК-то на Human know-how. Тя е българска иновативна организация, чиято цел и мисия е да насърчава, подпомага и надгражда условията и средата, за да се развиват, популяризират и подкрепят всички добри инициативи, социални кампании, таланти, организации, бизнеси, стартъпи, проекти и идеи.

Организацията се стреми да свързва и интегрира модерно Културата, Изкуството, Науката, Спорта, Икономиката и Обществото като цяло под визията за взаимно съдействие, солидарно помагане и хуманно отношение в името на едно по-голямо общо Благо.

Human know-how развива партньорства и съдружия с отговорни и добронамерени организации и профили, които споделят Хуманността като висша добродетел.

Вярваме, че Човешкият интелект трябва да бъде отличаван, поощряван, насърчаван и аплодиран, за да ни обединява като общност и същевременно да подобрява средата, в която живеем, учим и работим. А това има смисъл, когато общуват разнородни групи участници, дарявайки полезност, продуктивност и мащабност чрез създаването на нови подобрени възможности.

Допълващата стопанска дейност на организацията е свързана с бизнес насоченост, консултации, импресарски услуги, PR кампании, дигитализация, обучения, медиация, партньорства, оптимизации и др.

Разгледайте минималистичната брошура като кликнете на жълтия линк:

Изкуството на идеите

-----

За повече информация: https://humanknowhow.org/

Supporting Human Intellect in all its forms and combinations is the center and DNA of Human know-how. It is a Bulgarian innovative organization whose purpose and mission are to promote, support, and upgrade the conditions and environment in order to develop, promote, and support all good initiatives, social campaigns, talents, organizations, businesses, startups, projects, and ideas.

The organization strives to connect and integrate Culture, Art, Science, Sports, Economy, and Society as a whole under the vision of mutual assistance, solidarity, assistance, and welfare in the name of a greater common good.

Human know-how develops partnerships and collaborations with responsible and trusted organizations and individuals who share Humanity as a superior virtue.

We believe that Human Intellect should be distinguished, encouraged, and applauded to unite us as a community while improving the environment in which we live, learn, and work. And this makes sense when they communicate with diverse groups of participants, giving usefulness, productivity, and scale through the creation of new enhanced opportunities.

The additional activity is related to business aspects like consulting, impresser services, PR campaigns, digitalisation, trainings, mediation, partnerships, optimizations, etc.

Browse a minimalist brochure by clicking on the yellow link:

The Art of Ideas

-----

For more details, please visit: https://humanknowhow.org/


3

Запознайте се с историята на идеята за Holistic, разказана в 1 страница от 1 гледна точка.

Portfolio

Explore the history of the idea of Holistic, explained in 1 page from 1 point of view.

Portfolio

Днес Holistic e повече от Идеята... Holistic вече задава нови хоризонти, проекти, модерни партньорства, подобрени идеи, минималистичния стил, в който вярва, че е успешен, за да живеем и работим по-щастливо, по-свободно и по-независимо.

Очаквайте много иновативни и практични решения и проекти с бранда Holistic. 

Go Global with Us

Today Holistic is more than its Idea... Holistic sets new horizons, projects, modern partnerships, improved ideas, minimalistic style to live and work more happily, freely and independently.

Coming Soon many innovative and practical solutions and projects with Holistic brand.

Go Global with Us

3.1

1 ключова и базисна услуга от Holistic.bg, описана с конкретика.

Live-streaming Portfolio

1 key and basic service from Holistic.bg, described with details.

Live-streaming Portfolio

3.2

Запазеният полезен модел, представен като брошура.

Полезен модел

The protected utility model, presented as booklet.

Utility Model

4.

Покана

Споразумение за стратегическо партньорство

Invitation

Strategic Partnership Agreement

5.  Услуги  Services
6.  Консултации Consultations

Did you find this article useful?